📃

ALGEMENE VOORWAARDEN

Señor Social is gevestigd aan Caan van Necklaan 103 te Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 68196342.

Definities

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die met Señor Social is overeengekomen opdrachten te (doen) verrichten.

Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht uitvoert, zijnde de personen die namens Señor Social optreden.

 1. Algemeen

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor diensten uitgevoerd door Señor Social tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, of door Señor Social schriftelijk of per email zijn bevestigd.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Señor Social, voor de uitvoering waarvan door Señor Social derden dienen te worden betrokken. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Señor Social niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Señor Social in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.4 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet zolang deze niet in strijd zijn met de door Señor Social gehanteerde voorwaarden. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen de voorwaarden van Señor Social te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien de voorrang van de wederpartij gedongen is.

 1. Totstandkoming van de opdracht

3.1 Opdrachten komen tot stand door ondertekening van beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging, danwel doordat Señor Social daadwerkelijk uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden. Ondertekening geschiedt door bevestiging per e-mail, post of een digitale handtekening. Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de opdracht en de tarieven.

 1. Grondslag offertes

4.1 De offertes van Señor Social zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

4.2 De geldigheidsduur van de offertes gedaan door Señor Social is 28 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Señor Social niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.4 Señor Social zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (inspanningsverplichting). Señor Social behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen. Señor Social rapporteert regelmatig aan de opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

 1. Verlenging en beëindiging van de overeenkomst

5.1 In het geval van een overeengekomen opdracht, gelden de volgende voorwaarden:

annulering dient schriftelijk (kan per e-mail) te geschieden;

bij annulering tot vier weken voor het opstellen van de strategie zijn geen kosten verschuldigd;

bij annulering tot twee weken na het opstellen van de strategie is Señor Social gemachtigd om een factuur ter hoogte van €65,- exclusief BTW te sturen.

5.2 Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.3 Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te breken, zal de maandelijkse betaling per datum van de schriftelijk opzegging worden beeindigd. De betaling geschiedt voor de opvolgende maand. Opdrachtnemer zal betalingen nooit retourneren.

5.4 Señor Social heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Señor Social heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5.6 Ook is het niet toegestaan zogenaamde adultpages/MP3/warez pagina’s en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst c.q. in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Señor Social.

5.7 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Señor Social derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Señor Social dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.8 Señor Social zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment erkende stand der wetenschap.

5.9 Señor Social is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.10 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Señor Social de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.11 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Señor Social aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Señor Social worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Señor Social zijn verstrekt, heeft Señor Social het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Señor Social ter beschikking heeft gesteld. Señor Social is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Señor Social is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.12 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Señor Social zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.13 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Señor Social gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Señor Social bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor

de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Señor Social op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.14 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Señor Social een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Señor Social gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Señor Social daardoor direct of indirect ontstaan.

5.15 Indien Señor Social met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Señor Social niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6

 1. Betalingsvoorwaarden

6.1 Het honorarium en/of de kosten worden maandelijks of na uitvoering van de opdracht gefactureerd. Alle door Señor Social medegedeelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) (indien van toepassing). Reisvergoeding zal de eerste keer niet worden gefactureerd aan opdrachtgever. Daaropvolgend gemaakte reiskosten (indien overeengekomen en noodzakelijk) zullen worden verhaald op de opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in zijn verplichtingen, dan komen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

6.2 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Señor Social verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 1. Overmacht

7.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/of voor haar werkzame personen. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds

uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

8.1 Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds per de laatste dag van de eerstvolgende kalendermaand beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte. Dit dient kort gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Señor Social behoudt daarbij aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 1. Intellectueel eigendom

9.1 Alle documenten die ter hand worden gesteld, worden verstuurd per e-mail of post, aan de opdrachtgever zijn geen eigendom van de opdrachtgever. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en onder voorwaarden van Señor Social. Hetzelfde geldt voor auteursrecht op schriftelijke adviezen en door Señor Social ontwikkelde modellen.

 1. Vertrouwelijkheid

10.1 Als door de wederpartij verstrekte gegevens zullen tijdens en na afloop van de gesloten overeenkomst, overeenkomstig met art. 272 en art. 273 van het Wetboek van Strafrecht, als geheim worden aangemerkt en als zodanig beschouwd. Ook wanneer de overeenkomst voortijdig ontbonden is. Señor Social zal in het kader van de opdracht alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de redelijke belangen van de opdrachtgever.

 1. Non concurrentie

11.1 Beide partijen verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede een periode van een half jaar na het einde van de overeenkomst, generlei relatie aan te (doen) gaan met elkanders medewerkers en/of hulppersonen, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, of zijn geweest, tenzij partijen anders overeenkomen.

 1. Onderzoek, reclames

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Señor Social. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Señor Social in staat is adequaat te reageren. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Señor Social slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 1. Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van Señor Social en van al diegenen die voor of namens Señor Social werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Señor Social voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde

aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.

13.2 Señor Social is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van (door haar ingeschakelde of aanbevolen) derden noch voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

13.3 De opdrachtgever vrijwaart Señor Social tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer door Señor Social. Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

13.4 Señor Social kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor interventies gedaan door social media platforms, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Flickr etc. Onder interventies kan worden verstaan: Het blokkeren of opheffen van accounts van de opdrachtgever, beperken van de mogelijkheden van de accounts van de opdrachtgever, veranderen van bepaalde spelregels waardoor de uitvoering van de opdrachtgever wordt bemoeilijkt.

13.5 Uiteraard zal Señor Social haar uiterste best doen om dergelijke interventies te voorkomen en inschattingen te maken van de risico’s die het gebruik van online media platforms met zich meebrengen.

 1. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

 1. Bevoegde rechter

15.1 Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn ook terug te vinden op de internetsite www.senorsocial.nl

🕵🏻‍♂️

Privacy Policy

Users of our Website are advised to regularly review our Privacy and Cookie Policy for possible changes. This Privacy and Cookie Policy was last changed on 29 July 2017.

Señor Social respects the privacy of its visitors and ensures that the personal information provided by them is treated as confidential. We provide this Privacy and Cookie Policy to inform you of our policies and procedures regarding the collection, use and disclosure of personal information we receive from you. We do not sell, share or trade your personal information to other companies.

We may use third party companies and/or individuals to facilitate our services or to perform website and application related services (such as maintenance services). These third parties may have access to information that we have received from you. If they do, this access is only so that they may perform the tasks on our behalf and they are obliged not to disclose or use it for any other purpose. With your permission, we will keep you up to date via email and our newsletters.

Señor Social takes reasonable steps to protect the information provided to us from loss, misuse, unauthorized access, alteration or destruction. However, no email or internet transmission is fully secure or error free. Therefore, we advise you to take special care in deciding what information you send to us via email.

🍪

Cookies Policy

Señor Social uses cookies. These are small text files, which your web browser automatically places on the computer. Cookies are used to assist in collecting information associated with the use of the website, such as which web pages are visited and the duration of a user session.

You will find a number of links to other websites on our Website, such as the social media sharing buttons. Although we have selected these websites with care, we are not responsible for processing of your personal data via these websites and we do not have any control over the privacy and cookie policy of these third-party (social media) websites. We advise you to familiarize yourself with these policies.

Our Website uses Google Analytics to track visitors statistics on the usage of our Website. Information collected by Google is made anonymous as much as possible.

Señor Social can therefore not see which individuals are behind the visitors to our Website. Señor Social uses these anonymous statistics to determine which parts of our Website are of most interest, in order to ensure that those pages can easily be found. We understand that Google stores the obtained information on servers in the United States of America. Google has joined the U.S. Department of Commerce’s Safe Harbor Program. However, we have no influence on the use of the data by Google and/or third party. Google may provide your information to third parties if required to do so by law, or insofar as third parties process the information on Google’s behalf. To learn more about Google Analytics, please click on www.google.com.

You can decide yourself whether to accept or refuse cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually customize the settings of your browser so that it refuses cookies. You must set your settings for each browser and on each computer you use. Click on the name of your browser to read how to customise your settings: Internet Explorer ; Mozilla Firefox ; Apple Safari ; Google Chrome. Please note that if you refuse cookies, you may not be able to use certain features on our Website.

🌵

VRAGEN OVER? CONTACTUS!